தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    காண்க : ஆபாதகேசம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • உள்ளங்கால்முதல் உச்சந்தலைவரை. (W.) From foot to head;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • adv.< ā-pāda-mastakam. From foot to head;உள்ளங்கால்முதல் உச்சந்தலைவரை. (W.)