தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    அணிகலப் பேழை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • அணிகலப்பெட்டி. Jewels-casket;

வின்சுலோ
  • ''s.'' A casket, jewel-box.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n.< ā-bharaṇa +. Jewel-casket; அணிகலப்பெட்டி.