தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    இறக்குங்கால் பெறும் துறவு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • மரிக்குங்கால் பெறுந் துறவு. (W.) Taking to asceticism when at the point of death;

வின்சுலோ
  • ''s.'' Taking the degree of ascetic when at the point of death--as Brahmans, &c., மரிக்குங்காற்பெ றுந்துறவு. ''(p.)''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n.< āpat +. Taking to asceticism when at the point of death; மரிக்குங்கால் பெறுந் துறவு. (W.)