தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    விறலோன் : மைத்துனன் : புதல்வன் : கற்றோன் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • புத்திரன். 3. Son;
  • மைத்துனன். 2. Brother-in-law;
  • விறலோன். 1. Strong man;
  • கற்றோன். 4. Learned man;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < ātma-vīra. (நாநார்த்த.) 1. Strong man; விறலோன்.2. Brother-in-law; மைத்துனன். 3. Son; புத்திரன். 4. Learned man; கற்றோன்.