தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    ஒருவகைப் பெருங்காயக் கலவை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • ஒருவகைப் பெருங்காயக் கலவை. (W.) A medicinal preparation of asafoetida for elephants;