தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    பெரும்பசியை விளைப்பதொரு நோய் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • (மணி.பதி.66). See ஆனைத்தீ நோய்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. See ஆனைத்தீ நோய்.(மணி. பதி. 66.)