பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. sweetness, இனிமை; 2. goodness, happiness, நன்மை. ஆனுலகு, the celestial region, the world of bliss.

வின்சுலோ
  • [āṉu] ''s.'' [''prop.'' ஆணு.] Sweetness, deliciousness, இனிமை. 2. Goodness, a good, benefit, நன்மை. ''(p.)''