தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    வாயுக்கண்ணறை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • வாயுக்கண்ணறை. (W.) Air-cell;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < ānāya. Air-cell;வாயுக்கண்ணறை. (W.)