தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    கண்ணறைத்தசை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கண்ணறைத்தசை. (W.) Cellular tissue;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < ānāya +. Cellular tissue; கண்ணறைத்தசை. (W.)