தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  எழுத்துச்சாரியை ; கள் ; தெப்பம் ; மரக்கலம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • தெப்பம். (திவா). 1. Raft, float;
 • கள். (திவா). (W.) Toddy, any intoxicating liquor;
 • எழுத்துச்சாரியை. (தொல்.சொல்.298,உரை.) Term used to designate some letters of the Tamil alphabet for facility of pronunciation;
 • மரக்கலம். (திவா.) 2. Ship, vessel, boat;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • s. toddy, கள்.

வின்சுலோ
 • [āṉm] ''s.'' Toddy, any fermented, or inebriating liquor, கள். (திவா.)

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • part. Term used to designate some letters of the Tamil alphabet forfacility of pronunciation; எழுத்துச்சாரியை. (தொல்.சொல். 298, உரை.)
 • n. cf. pāna. Toddy, anyintoxicating liquor; கள். (திவா.) (W.)
 • n. < yāna. 1. Raft, float;தெப்பம். (திவா.) 2. Ship, vessel, boat; மரக்கலம். (திவா.)