தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    நெல்வகை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • நெல்வகை. (A.) A kind of paddy;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n.perh. id. +. A kind of paddy; நெல்வகை. (A.)