தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • . A class of categories, as of the soul. See அசுத்ததத்துவம்.

வின்சுலோ
  • ''s.'' Faculties of the soul. Wils. p. 19. ATMATATVA.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n.< ātman +. (Šaiva.) A class of categories, as of the soul. See அசுத்ததத்துவம்.