தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • பூனைக்காலி. (சங். அக.) Cowhage;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. cf.ஆற்றுப்பூத்தான். Cowhage; பூனைக்காலி. (சங்.அக.)