தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • மகரச்சா. (W.) Tabular correction for the parallax of the orbit of the planets from the first of Capricorn, to six sines;

வின்சுலோ
  • ''s.'' Tabular correction for the parallax of the orbit of the planets, from the first of Capri cornus to six signs, சீக்கிர உச்சம்--also called, மகரச்சா.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. + id. + பாதி +. (Astron.) Tabular
    -- S105 --
    correction for the parallax of the orbit of theplanets from the first of Capricorn, to six sines;மகரச்சா. (W.)