தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    சூரிய நிலையைக் குறிக்கும் இராசிபாகை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • சூரியநிலையைக் குறிக்கும் இராசி பாகை. (W.) Longitude of the sun;

வின்சுலோ
  • ''s.'' The longitude of the sun.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +.(Astron.) Longitude of the sun; சூரியநிலையைக்குறிக்கும் இராசி பாகை. (W.)