தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    ஆண்சாதி ; ஐம்பாலுள் ஒன்று .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • ஆண்சாதி. (தொல்.பொ.605.) 1. Male sex;
  • ஐம்பாலுள் ஒன்று. (நன்.325.) 2. Singular number of personal nouns and verbs in masculine gender;

வின்சுலோ
  • ''[in grammar.]'' The mas culine gender, male sex, புல்லிங்கம். 2. Masculine qualities, ஆண்டன்மை; [''ex'' பால், class, nature.] ''(p.)''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +. 1. Malesex; ஆண்சாதி. (தொல். பொ 605.) 2. (Gram.)Singular number of personal nouns and verbsin masculine gender; ஐம்பாலுள் ஒன்று. (நன். 325.)