தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    வியாழன் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • வியாழன். (திவா.) The planet Jupiter which takes one year to pass through one sign of the Zodiac;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n.< ஆண்டு +. The planet Jupiter, which takesone year to pass through one sign of theZodiac; வியாழன். (திவா.)