தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    காண்க : குங்கிலியம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • குங்கிலியம். (பச். மூ.) Indian dammer;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. cf.ஆண்குமஞ்சான். Indian dammer; குங்கிலியம்.(பச். மூ.)