தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    ஆண்தோற்றம் மிக்க அலி .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • ஆண்தோற்றம் மிக்க அலி. (தொல்.பொ.605, உரை.) Hermaphrodite human being in whom masculine features predominate;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < ஆண் +. Hermaphrodite human being in whom masculine featurespredominate; ஆண்தோற்றம் மிக்க அலி. (தொல்.பொ. 605, உரை.)