தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    ஒரு கோளுக்குச் சொந்தமான வீடு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கிரகத்திற்கு உரிமையான வீடு. (W.) The ruling house of a planet;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < ஆட்சி +.(Astrol.) The ruling house of a planet; கிரகத்திற்கு உரிமையான வீடு. (W.)