தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  உடை ; சித்திரை நாள் ; கண்படலம் ; பால் முதலியவற்றின்மேல் எழும் ஏடு ; பனங்கிழங்கின் உள்ளிருக்கும் தோல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • (சூடா.) The 14th nakṣatra. See சித்திரை.
 • உடை. (பிங்.) 1. Cloth, clothing, dress, garment;
 • நேத்திரபடலம். (W.) 2. Thin film or spot on the eye;
 • பால் முதலியவற்றின் மேலெழிம் ஏடு. ஆடைதனை யொதுக்கிடும் (அழகர்கல். 87) 3. Cream, scum;
 • பனங்கிழங்கின் உள்ளிருக்குந் தோல். (J.) 4. Inner skin of the edible palmyra roots;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • s. the cream of milk fatness, ஏடு; 2. a garment, சீலை; 3. thin film on the eye, கண்படலம்; 4. the 14th lunar asterism, சித்திரை. ஆடையாபரணம், clothes and jewels. சிற்றாடை, பட்டாடை, பாவாடை, see under சிறு etc. `ஆடையுடையான் சபைக்கஞ்சான்', the dress makes the man' `ஆடையைத் தின்றால் வெண்ணெய் உண்டா?', `no material, no manufacture. ' ஆடையொட்டி, vermin; a kind of grass pupalia arbiculata. ஆடைக்கும் கோடைக்கும், at all seasons of the year.

வின்சுலோ
 • [āṭai] ''s.'' Cream, scum, thick con cretion on the surface of liquids, ஏடு. ''(c.)'' 2. Cloth, clothing, dress, garment, சீலை. 3. A thin film or spot on the eye, நேத்திரப் படலம். 4. The fourteenth lunar asterism, சித்திரைநாள். ''(p.)'' 5. ''[prov.]'' inner skin of edible palmyra roots, பணங்கிழங்கினுட்டோல்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. < ஆடு-. 1. Cloth, clothing,dress, garment; உடை. (பிங்.) 2. Thin filmor spot on the eye; நேத்திரபடலம். (W.) 3.Cream, scum; பால்முதலியவற்றின் மேலெழும் ஏடு.ஆடைதனை யொதுக்கிடும் (அழகர்கல. 87). 4. Innerskin of the edible palmyra roots; பனங்கிழங்கின்உள்ளிருக்குந் தோல். (J.)
 • n. The 14th nakṣatra.See சித்திரை. (சூடா.)
 • ஆடைக்குங்கோடைக்கும் āṭaikkuṅ-kōṭaikkumadv. redupl. of கோடை. Throughoutthe year, at all seasons; எல்லாப்பருவத்தும்.ஆடைக்குங் கோடைக்கும் வற்றாத ஏரி.