தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    ஏற்றத்தில் துலாத்தாங்கு மரம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • துலாத் தாங்குமரம். (W.) Stand of a picottah;

வின்சுலோ
  • ''s.'' The supporters of a lever for a well-sweep.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +. Stand of apicottah; துலாத் தாங்குமரம். (W.)