பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. young men, இளையோர்; 2. male persons, ஆண்மக்கள்.

வின்சுலோ
  • [āṭvr] ''s.'' (''Sing.'' ஆடவன்.) Male persons, ஆண்மக்கள். 2. Men between the ages of thirty-two and forty-eight, புருடர். 3. Young persons, இளையோர். ''(p.)''