தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    கூத்துப்பாட்டு வகை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கூத்துப்பாட்டு வகை. (W.) A dance song, used in comedies;

வின்சுலோ
  • ''s.'' A dancing song used in comedies.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < ஆடல் +. (Drama.)A dance song, used in comedies; கூத்துப்பாட்டுவகை. (W.)