தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    சார்ந்து நிற்கை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • சார்ந்துநிற்கை. (திவ். திருவாய். 6, 1, 6, பன்னீ.) Seeking refuge with, or-depending on another;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < a-šrayaṇa.Seeking refuge with, or depending on another;சார்ந்துநிற்கை. (திவ். திருவாய். 6, 1, 6, பன்னீ.)