தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  அவ்விடம் ; அக்காலத்தில் ; அப்படி ; ஓர் உவம உருபு ; ஏழன் உருபு ; ஓர் அசைநிலை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • அக்காலத்தில் ஆங்கு...எழுவர் பூண்ட வீகைச் செந்துகம். (சிறுபாண். 111). 2. Then;
 • அவ்விடம். (கந்தபு. அயனைச்சிறைநீ. 42.) 1. There;
 • அப்படி. ஆங்கினி தொழுகுமதி பெரும (புறநா. 24) 3. So, thus;
 • ஓர் அசைநிலை. (குறள். 1307, உரை.) 3. An expletive, usually poetic;
 • ஓர் உவமவுருபு. கொண்மூ மாக விசும்பி னடுவுநின் றாங்கு (புறநா. 35). 1. A Word of comparison;
 • ஏழனுருபு. நின்னாங்கு வருவது போலும் (மணி. 11, 47). 2. A loc. ending;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • an expletive; a particle of comparison, உவமையுருபு; a locative ending ஏழனுருபு.
 • adv. there, in that place, அங்கே; 2. then, அக்காலத்தில்; 3. so, thus, அப்படி. ஆங்காங்கு, at different places, there and there severally, அங்கங்கு.

வின்சுலோ
 • [āngku ] . There, in that place, அவ் விடம். 2. A particle of comparison or si militude, expressing as, so, like, thus, &c., உவமையுருபிடைச்சொல்; as பறந்தாங்குவாம்பரி. A horse running as swiftly is if flying. 3. A poetic expletive, அசைநிலை; as விருந்தொக்க றானென்றாங்கு. The guests, kindred, and self. ''(p.)''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • adv. < அ. 1. There; அவ்விடம். (கந்தபு. அயனைச்சிறைநீ. 42.) 2. Then; அக்காலத்தில். ஆங்கு . . . எழுவர் பூண்ட வீகைச் செந்நுகம் (சிறுபாண். 111). 3. So, thus; அப்படி. ஆங்கினிதொழுகுமதி பெரும (புறநா. 24).--part. 1. A word
  -- 0208 --
  of comparison; ஓர் உவமவுருபு. கொண்மூ மாகவிசும்பி னடுவுநின் றாங்கு (புறநா. 35). 2. A loc.ending; ஏழனுருபு. நின்னாங்கு வருவதுபோலும் (மணி.11, 47). 3. An expletive, usu. poetic; ஓர் அசைநிலை. (குறள், 1307, உரை.)