தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    மூக்குத்தூள் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • மூக்குத்தூள் (W.) Snuff;

வின்சுலோ
  • ''s.'' Sunff.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n.< ā-ghrāṇa +. Snuff; மூக்குத்தூள். (W.)