தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    கற்பனை உலகு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • ஆகாசக்கரை. (W.) Phantasyl;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id.+. Phantasy; ஆகாசக்கரை. (W.)