தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • விரும்புகை. 2. Liking;
  • பிணிக்கை. 1. Binding;
  • எண்பெருக்கல். 3. (Arith.) Multiplication;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < ā-kalana.(நாநார்த்த.) 1. Binding; பிணிக்கை. 2. Liking;விரும்புகை. 3. (Arith.) Multiplication; எண்பெருக்கல்.