தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • இழுத்தல். 1. To draw towards oneself, attract, fascinate;
  • தேவதையை வரவழைத்தல். (W.) 2. To invoke or adjure a demon, summon a spirit;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • 11 v. tr. < ā-kaṛṣa.1. To draw towards oneself, attract, fascinate;இழுத்தல். 2. To invoke or adjure a demon,summon a spirit; தேவதையை வரவழைத்தல். (W.)