தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  மொத்தமாய் ; முழுவதும் ; அவ்வாறாக ; விகற்பப் பொருள் தரும் இடைச்சொல் ; நான்காம் வேற்றுமை உருபுடன் வரும் துணைச்சொல் ; செய்தி குறிக்கும் இடைச்சொல் ; முற்றோடு சேர்ந்து செயவென் எச்சப் பொருள் தரும் இடைச்சொல் ; ஓர் அசைச்சொல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • ஓர் அசைச் சொல். அநாதிகாலம் வாஸனை பண்ணிப் போந்தவற்றை இப்போதாக விடப்போமோ (ஈடு,1, 2, 2). An expletive;
 • மொத்தமாய். ஆகத்தொகை. 1. On the whole, amounting to;
 • ழழுதும். ஆகமோசம். Loc. 2. Completely;
 • அவ்வாறாக. ஆக ராகவனை யவ்வழி கண்டான் (கம்பரா. இராவணன்றா. 19). - conj. Either ... or; விகற்பப்பொருள் தரும் இடைச்சொல். தெய்வத்தானாக மக்களானாகத் தனக்கு வந்த துன்பங்களை (குறள், 442, உரை). -Part. 3. In that fashion;
 • நான்காம் வேற்றுமையுருபுடன் வருந் துணைச்சொல். அவனுக்காகக் கொடுத்தேன். 1. For the sake of, for the purpose of, with கு of the dat.;
 • செய்திகுறிக்கும் இடைச்சொல். அவன் கண்டதாகச் சொன்னான் 2. Part. joined to a finite verb, to indicate indirect speech;
 • முன்றோடு சேர்ந்து செயவெனெச்சப்பொருள் தரும் இடைச்சொல். காரெதிர் குன்றம் பாடினே மாக (தொல். சொல். 282, உரை). 3. Part. which gives participial force to the finite verb that precedes it;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • < ஆ-. adv. 1. On the whole,amounting to; மொத்தமாய். ஆகத்தொகை. 2. Completely; முழுதும். ஆகமோசம். Loc. 3. In thatfashion; அவ்வாறாக. ஆக ராகவனை யவ்வழி கண்டான்(கம்பரா. இராவணன்றா. 19).--conj. Either . . . or;விகற்பப்பொருள் தரும் இடைச்சொல். தெய்வத்தானாகமக்களானாகத் தனக்கு வந்த துன்பங்களை (குறள், 442,உரை).--part. 1. For the sake of, for the purposeof, with கு of the dat.; நான்காம் வேற்றுமையுருபுடன் வருந் துணைச்சொல். அவனுக்காகக் கொடுத்தேன். 2. Part. joined to a finite verb, toindicate indirect speech; செய்திருறிக்கும் இடைச்சொல். அவன் கண்டதாகச் சொன்னான். 3. Part.which gives participial force to the finiteverb that precedes it; முற்றொடு சேர்ந்து செயவெனெச்சப்பொருள் தரும் இடைச்சொல். காரெதிர் குன்றம் பாடினே மாக (தொல். சொல். 282, உரை).
 • part. An expletive; ஓர் அசைச்சொல். அநாதிகாலம் வாஸனை பண்ணிப் போந்தவற்றை இப்போதாக விடப்போமோ (ஈடு, 1, 2, 2).