தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • யானைக்குக் கொடுக்கும் பேதிமருந்து. (W.) Purgative for elephants;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < hasti +. Purgative for elephants; யானைக்குக் கொடுக்கும் பேதிமருந்து. (W.)