தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • எட்டுத்திசைகள். (W.) The eight points of the compass;

வின்சுலோ
  • ''s.'' The eight points of the compass are: 1. கிழக்கு, East. 2. தென் கிழக்கு, South-east. 3. தெற்கு, South. 4. தென்மேற்கு. South-west. 5. மேற்கு, West 6. வடமேற்கு, North-west. 7. வடக்கு, North. 8. வடகிழக்கு, North-east. Some add two others விசும்பு, the heavens or etherial regions, and பாதாளம், the abyss.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +. Theeight points of the compass; எட்டுத்திசைகள்.(W.)