தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • நோயாளியின் நாடி முகம் மலம் மூத்திரம் கண் நா சரீரம் தொனி என்ற எட்டனையுங் கவனித்து நோயை நிதானிக்கை. (W.) Diagnosis of a disease from the eightfold symptoms of nāṭi, mukam, malam, mūttiram, kaṇ, nā, carīram, toṉi;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. + sthāna +. Diagnosis of a disease from the eightfold symptoms of nāṭi,mukam, malam, mūttiram, kaṇ, nā, carīram,toṉi; நோயாளியின் நாடி முகம் மலம் மூத்திரம் கண்நா சரீரம் தொனி என்ற எட்டனையுங் கவனித்துநோயை நிதானிக்கை. (W.)