தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • எண் குற்றம். (W.) The eight imperfections of living beings;

வின்சுலோ
  • ''s.'' The eight im perfections of creatures. See குற்றம்.
  • ''s.'' The eight imper fections of creatures. 1. ஞானாவரணியம், ignorance, or want of wisdom. 2. தரி சனாவரணியம், defective perception. 3. வேதநீயம், comprehensibleness. 4. மோக நீயம். subjection to the passions. 5. ஆயு, age, limited duration. 6. நாமம், having a name or describableness. 7. கோத்திரம், parentage, descent. 8. அந்தராயம். lia bility to impediments and accidents. The opposite of these are peculiar to the deity. See எண்குணம் under குணம்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +.The eight imperfections of living beings; எண்குற்றம். (W.)