தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • அட்டகணிதம். (W.) The eight mathematical processes;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +.The eight mathematical processes; அட்டகணிதம். (W.)