தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • காய்கறி முதலானவை அழுகுவதாலுண்டாம் துர்நாற்றம். (W.) Offensive smell of putrid vegetable matter;

வின்சுலோ
  • ''s.'' The offensive smell of fermenting vegetable matter, &c

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id.+. Offensive smell of putrid vegetablematter; காய்கறி முதலானவை அழுகுவதாலுண்டாம்துர்நாற்றம். (W.)