தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    தந்தை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • தந்தை.Nā. Father;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • அவிச்சின்முகூர்த்தம் avicciṉ-mukūrt-tamn. < abhi-jit +. Middle part of the day; மத்தியான்ன காலம். (சோதிட. சிந். 50.)
  • n. Father; தந்தை.Nāñ.