தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • அபயாத்தம். (Insc.) Right hand of an idol, raised in token of dispelling fear;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n.< a-bhaya +. Right hand of an idol, raised in token of dispelling fear; அபயாத்தம். (Insc.)