தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • அவுரிக் கஷாயம். (பச். மூ.) Decoction of indigo plant;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. perh.அவுரி +. Decoction of indigo plant; அவுரிக்கஷாயம். (பச். மூ.)