தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    கூப்பிடு அளவான 1000 கஜ தூரம் ( 914 மீ . ) .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கூப்பீடளவான 1000 கஜதூரம். Loc. Calling distance, 1000 yards;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n.< அழை- +. Calling distance, 1000 yards; கூப்பீடளவான 1000 கஜதூரம். Loc.