பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • I. v. i. weep, cry, கண்ணீர் விடு; 2. lament, புலம்பு; 3. cry as animals in distress or anxiety, கத்து; 4. waste, வீண்செலவு செய். ஒருவனை நினைத்து அழ, to bemoan one. அழுகள்ளி, a hypocritical weeper. அழுகுணி, a crying person. அழுகுரல், sound of weeping. அழுகை, அழுதல், v. n. weeping.

மெக்ஆல்பின் அகராதி - David W. McAlpin Dictionary
  • 1. aRu (aRa, aRutu) அழு (அழ, அழுது) weep, cry

வின்சுலோ
  • [aẕu] கிறேன், தேன், வேன், அழ, ''v. n.'' To weep, cry, இரங்க. 2. To bewail, lament, புலம்ப. 3. To whine, சிணுங்க. 4. To low, bellow, (as a cow for its call), bleat, (as a sheep), mew, (as a cat), caw, (as a crow), cry or hoot, (as an owl), கத்த. In some of these a cry of distress or anxiety is indicated as of the dam for its young. குடல்கூழுக்கழக்கொண்டைபூவுக்கழுகிறதா? Would you by adorning your hair with flowers while your belly is craving food? ஆண்டாண்டுதோறுமழுதுபுரண்டாலும் மாண்டார் வருவரோ மாநிலத்தில்? What though we roll in sorrow from year to year, can the de ceased return again to this nether world?