தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    தேமல்வகை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • தேமல் வகை. Freckle that adds one's beauty;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +.Freckle that adds to one's beauty; தேமல் வகை.