தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    பெண்டிர் கூந்தல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • பெண்டிர் கூந்தல். அழகத் திருநுதலானாய்ந்து (பு. வெ. 12, வென்றிப். 16). Woman's tresses;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < alaka. Woman'stresses; பெண்டிர் கூந்தல். அழகத் திருநுதலாளாய்ந்து (பு. வெ. 12, வென்றிப். 16).