கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
சிருட்டிப்பு.