தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    அளவளாவுகை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • அளவளாவுகை. (W.) Sociability;