தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • ஒரு தோத்திரச்சொல். Chr. Praise ye the Lord;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • int. < L. alleluia,Heb. halleluyah. Praise ye the Lord; ஒரு தோத்திரச்சொல். Chr.