தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    திரிகை ; தொந்தரவு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • திரிகை. Colloq. 1. Wandering;
  • தொந்தரவு. (W.) 2. Weariness, vexation;

வின்சுலோ
  • [alaiccl] ''s. [vul.]'' Weariness, vexation, uneasiness, molestation, தொந் தரவு.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. 1. Wandering; திரிகை. Colloq. 2. Weariness, vexation;தொந்தரவு. (W.)