தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    காண்க : அலரவன் .

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
பிரமன்.