தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  அழிவு ; துன்பம் ; இறுதி ; சோர்வு ; வறுமை ; இடைவிடுகை ; அவகாசம் ; அவமானம் ; அறுதி ; விலகுகை ; சுற்று ; மறைக்கத்தக்கது ; நாய் ; பொய் ; உண்மை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • நாய். (பொதி. நி.) Dog;
 • அறுதி. (நாநார்த்த.) 5. Termination;
 • உண்மை. (பொதி. நி.) 4. Truth;
 • முடிவு. (பொதி. நி.) 3. Conclusion;
 • சற்று. (பொதி. நி. 161.) 1. A little, bit;
 • துடி. (பொதி. நி.) 2. Moment of time;
 • இடைவீடு. அற்றமில் பெரும் படை (சீவக. 565). 12. Discontinuity, break;
 • விலகுகை. 11. Separation, leaving;
 • பொய். அற்ற மின்மையி னவல நீங்கினார் (சீவக. 1764). 10. Untruth, lie;
 • கேடு. ஆளற்ற மின்றி (சீவக. 455). 9. Loss, harm;
 • நீங்கினசமயம். தந்தையை யற்ற நோக்கியே (கம்பரா. திருவவ. 41). 8. Time of being away;
 • அழிவு. அறிவற்றங் காக்குங் கருவி (குறள், 421). 1. Destruction, ruin;
 • வருத்தம். அற்றமழிவு ரைப்பினும் (தொல். பொ. 150). 2. Suffering;
 • சோர்வு. கொண்கன் முயக்கற்றம் பார்க்கும் பசப்பு (குறள். 118, 6). 3. Loosening, weakening, relaxing;
 • அவமானம். அற்ற மறைக்கும் பெருமை (குறள், 980). 4. Shame;
 • மறைக்கத்தக்கது. அற்றாங் காவாச் சுற்றுடைப் பூந்துகில் (மணி. 3. 139). 5. That which should be covered;
 • அவகாசம். (சூடா.) 6. Occasion, opportunity;
 • வறுமை. பண்பிலார்க் கற்றமறிய வுரையற்க (நாலடி. 78). 7. Destitution, poverty;

வின்சுலோ
 • [aṟṟm] ''s.'' Leisure, opportunity, சமயம். 2. Distraction, stupor, சோர்வு. 3. Secrecy, a secret, மறைவு. 4. Ruin, அழிவு. 5. Leanness, மெலிவு. 6. Truth, உண்மை. 7. Fear, அச்சம்; [''ex'' அறு.] ''(p.)'' அற்றத்துக்குற்றதாய். According to one's present means. அற்றமறைத்தலோ புல்லறிவுதம்வயிற் குற்றமறையா வழி. It is vain to cover our nakedness, (small faults) while our crimes are expos ed to view; i. e. not relinquished.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. < id. [M. aṟṟam.] 1.Destruction, ruin; அழிவு. அறிவற்றங் காக்குங் கருவி(குறள், 421). 2. Suffering; வருத்தம். அற்றமழிவுரைப்பினும் (தொல். பொ. 150). 3. Loosening,weakening, relaxing; சோர்வு. கொண்கன் முயக்கற்றம் பார்க்கும் பசப்பு (குறள், 118, 6). 4. Shame;அவமானம். அற்ற மறைக்கும் பெருமை (குறள், 980).5. That which should be covered; மறைக்கத்தக்கது. அற்றங் காவாச் சுற்றுடைப் பூந்துகில் (மணி. 3, 139).6. Occasion, opportunity; அவகாசம். (சூடா.) 7.Destitution, poverty; வறுமை. பண்பிலார்க் கற்றமறிய வுரையற்க (நாலடி. 78). 8. Time of beingaway; நீங்கினசமயம். தந்தையை யற்ற நோக்கியே(கம்பரா. திருவவ. 41). 9. Loss, harm; கேடு.ஆளற்ற மின்றி (சீவக. 455). 10. Untruth, lie;பொய். அற்ற மின்மையி னவல நீங்கினார் (சீவக. 1764).11. Separation, leaving; விலகுகை. 12. Discontinuity, break; இடைவீடு. அற்றமில் பெரும்படை (சீவக. 565).
 • n. < அறு-. 1. A little,bit; சற்று. (பொதி. நி. 161.) 2. Moment of time;துடி. (பொதி. நி.) 3. Conclusion; முடிவு. (பொதி.நி.) 4. Truth; உண்மை. (பொதி. நி.) 5. Termination; அறுதி. (நாநார்த்த.)
 • n. cf. அற்பம். Dog;நாய். (பொதி. நி.)
 • n. < அறு-. 1. A little,bit; சற்று. (பொதி. நி. 161.) 2. Moment of time;துடி. (பொதி. நி.) 3. Conclusion; முடிவு. (பொதி.நி.) 4. Truth; உண்மை. (பொதி. நி.) 5. Termination; அறுதி. (நாநார்த்த.)
 • n. cf. அற்பம். Dog;நாய். (பொதி. நி.)